› Aktualności
› Opis projektu
› Regulamin projektu
› Harmonogram projektu
› Rekrutacja
› Lista rankingowa
› Szkolenia
› Pytania i odpowiedzi
› Dotacja
› Wsparcie pomostowe
› Do pobrania
› Kontakt
› Biuro projektu
› Fundacja ATUTKontrastONOFF
Opis projektu
2010-06-29 / wyświetleń - 7548

Projekt „Drogowskaz na biznes II" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".


1) OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest wspieranie postaw przedsiębiorczych mieszkańców powiatów ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego 60 kobiet i 40 mężczyzn - bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących, w tym osób które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy, zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą poprzez udział w szkoleniach i doradztwie z zakresu przedsiębiorczości.

Celami szczegółowymi są:
1. zwiększenie liczby nowo utworzonych firm w regionie ostródzkim, iławski, nowomiejskim i działdowskim poprzez założenie przez 64 uczestników projektu w okresie do XII.2010r własnej działalności gospodarczej w wyniku zainwestowania w działalność firmy otrzymanej w ramach projektu dotacji inwestycyjnej do 40.000 zł.
2. ułatwienie funkcjonowania i wydłużenie okresu działalności nowo powstałych firm w ramach projektu poprzez wsparcie 64 uczestników projektu w formie wsparcia pomostowego w wys. ok. 1200 zł/m-c przez okres 6 miesięcy od dnia założenia firmy na pokrycie wydatków obligatoryjnych w początkowej fazie funkcjonowania firmy.

2) ZASIĘG PROJEKTU
DROGOWSKAZ NA BIZNES II obejmuje swoim zasięgiem powiaty- adres zamieszkania zgodny z przepisami Kodeksu Cywilnego:
1. ostródzki
2. iławski
3. nowomiejski
4. działdowski
BIURO PROJEKTU W OSTRÓDZIE - Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT" ul. Kościuszki 2, II piętro, pokój 203, 14-100 Ostróda,
Od sierpnia będą czynne powiatowe ośrodki konsultacyjne (POK w Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Działdowie).
3) GRUPA DOCELOWA - KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?
Szczegółowe kryteria udziału w projekcie określone zostaną w regulaminie projektu, który zostanie udostępniony na stronie projektu www.dnb2.atut.org.pl po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
W PROJEKCIE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ OSOBY, KTÓRE PROWADZIŁY DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA W OKRESIE 1 ROKU POPRZEDZAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU.
Projekt skierowany jest do 100 osób zamieszkujących powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski. Beneficjentem Pomocy może być wyłącznie osoba należąca, do jednej z poniższych grup docelowych:
1. OSOBY BEZROBOTNE - 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn)
kwalifikująca się do co najmniej jednej z kategorii:
· w wieku 18-24 lata
· długotrwale bezrobotna
· niepełnosprawna
· z terenów wiejskich
· w wieku 50-64 lata
· zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu.


2. OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO- 32 osób (19 kobiet i 13 mężczyzn)
kwalifikująca się do co najmniej jednej kategorii:
· w wieku 18-24 lata
· niepełnosprawna
· z terenów wiejskich
· w wieku 50-64 lata
· zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu.
3. OSOBY PRACUJĄCE - 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn)
4) REKRUTACJA OSÓB DO PROJEKTU
· Proces rekrutacji przeprowadzony zostanie zgodnie z § 7 Regulaminu Projektu "Zasady Rekrutacji", który zostanie opublikowany na stronie projektu www.dnb2.atut.org.pl po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Planowany termin rekrutacji pierwsza połowa sierpień 2010r. Wyłonienie list zakwalifikowanych koniec wrzesienia 2010r.

· Rekrutacja przebiegać będzie w IV etapach:
I- przyjmowanie wniosków, ocena formalna, ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych.
II- spotkania z doradcą zawodowy, psychologiem i doradcą biznesowy. Terminy spotkań z w/w osobami zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu z 3 dniowym wyprzedzeniem. (sierpień/wrzesień)
III- dodatkowa punktowa analiza pomysłu na biznes przez komisję rekrutacyjną,
IV- sumowanie punktów i wyłonienie list zakwalifikowanych
· Priorytetowo w trakcie rekrutacji (poprzez uzyskanie dodatkowych punktów) będą traktowane następujące osoby:
a) kobiety
b) osoby długotrwale bezrobotne
c) mieszkańcy wsi
d) zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu.
e) Osoby pracujące, których zakład pracy znajduje się w stanie likwidacji bądź osoba jest na wypowiedzeniu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 

5) RODZAJE WSPARCIA DLA BENEFICJENTÓW


SZKOLENIE


Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w 50 godzinnym szkoleniu w 8 grupach z zakresu przedsiębiorczości Szkolenie realizowane w systemie ok. 8 godzin dydaktycznych dziennie w w Ostródzie. . Program szkolenia: procedura zakładania firmy, prawo w działalności gosp. (8h), finansowanie działalności firmy, tworzenie klastrów (8h), tworzenie biznes planu (16h), marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi i firma w UE(8h), rachunkowość w małej firmie (10h). Szkolenia będą miały formę wykładów i warsztatów.


DORADZTWO


Jednocześnie uczestnicy po zakończeniu szkoleń zostaną objęci doradztwem. Doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godz/os. Celem doradztwa jest pomoc BP w prawidłowym przygotowaniu wniosku o dotację inwest. i wsparcie pomostowe, biznes plan, harmonogr. rzecz.-finans., pomoc przy zakładaniu firmy, wypełnianie dokumentów oraz porady dla BO.


WSPARCIE FINANSOWE - szczegółowe zasady zostaną określone w Regulaminie Projektu, który zostanie opublikowany na stronie projektu www.dnb2.atut.org.pl po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
1. Dotacja inwestycyjna dla 64 osób - jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Beneficjentowi Pomocy w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej może wynieść maksymalnie 40 000 złotych na Beneficjanta Pomocy w przypadku spółdzielni socjalnych maksymalnie 20 000 zł na jednego członka spółdzielni. Dotacja udzielona zostanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej ).
Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą być przeznaczone na pokrycie w szczególności wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych, w tym:
a. środki transportu
b. składniki majątku trwałego
c. koszty prac remontowych i budowlanych wykonanych przez firmy uprawnione do tego
d. środki obrotowe
2. Podstawowe wsparcie pomostowe dla 64 osób - bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Pomocy /Przedsiębiorcy/ w formie co miesięcznej refundacji kosztówi w wysokości nie większej niż 1200,00 złotych miesięcznie, wypłacana na wniosek przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności na pokrycie obligatoryjnych wydatków związanych z utrzymaniem firmy (ZUS, podatek, koszty najmu, promocja itp.)

3. Przedłużone wsparcie pomostowe dla 34 osób - bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Pomocy /Przedsiębiorcy/ w formie co miesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1200,00 złotych miesięcznie, wypłacana na wniosek przedsiębiorcy przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (od daty podpisania umowy na wsparcie pomostowe).

4. Wsparcie pomostowe w postaci pomocy szkoleniowo-doradczej dla 64 osób - usługi szkoleniowo - doradczych o charakterze specjalistycznym w wymiarze 4 godz./osobę udzielana jest na podstawie aneksu do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo- doradczych; realizowane po założeniu firmy przez BP.

5. Wsparcie pomostowe dla osób, które nie otrzymały dotacji a załaożyły firmę po udziale w projekcie dla 8 osób - ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które mimo nie otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej w formie dotacji założyły własną firmę. Warunkiem otrzymania wsparcia pomostowego jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w §11 ust. 2. Kryterium wyboru będzie kolejność poprawnie złożonych wniosków oraz dostępna alokacja przeznaczona na ten cel. Wsparcie na pierwsze 6 miesięcy działalności może otrzymać 8 osób wysokości 1100 zł/m-c.

6) DEFINICJE
Osoba bezrobotna - oznacza to osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Póz. 1001, z póz. zm.), w szczególności osobę:
· niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
· nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
· zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
· ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba zatrudniona (pracująca) - oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o prace lub Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno - prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Osoba nieaktywna zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT"
ul. Kościuszki 2
14-100 Ostróda
tel. 89 642 16 73
e-mail:dnb2@atut.org.pl
www.dnb2.atut.org.pl

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
stat4u